Првиот циклус на студии на студиската програма Безбедност и финансиска контрола траат три години ( шест семестра ) и со неговото завршување студентите стекнуваат 180 ЕКТС кредити.

Студентот кој завршил академски студии од прв циклус на универзитетски студии на студиската програма Финансиска контрола и безбедност се стекнува со диплома – дипломиран по финансиска контрола и безбедност. Составен дел од дипломата е додаток на диплома. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, научниот назив по завршување на првиот циклус на академски универзитетски студии на студиската програма Безбедност и финансика контрола е baccalaureus.
Водич за зимски семестар:

Водич за летен семестар: