Студиската програма безбедност и предметните програми во нејзин состав ја одразуваат сета широчина, сложеност и разнородност на безбедносните проблеми, со зафаќање на основите и особено етиологијата и феноменологијата на безбедноста и безбедносните појави како основ за креирање безбедносни проценки, прогнози и политики и на тој основ градење на стратегии од значење за државата и општеството во целост.

Конципираните предметни програми ќе бидат заокружена целост од одредена безбедносна стварност, безбедносна појава или група безбедносни појави со јасна теоретска и методолошка втемеленост.

Студиската програма по Безбедност на студентите им нуди можност за специјализирање на нивните знаења во рамките на три потесни подобласти на безбедноста: Управувањето со кризи, Националната безбедност и Интегралната безбедност. Потесното насочување во насоките на студентите е од петти семестар. Во рамки на сите насоки (студиски години), студентите ќе реализираат практична и клиничка настава во соодветните институции во државниот и приватниот сектор.  

Години и семестри на траење на студиската програма

            Студиската програма по Безбедност е во траење од 4 години, односно 8 семестри.

 ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

            Студентот со дипломирањето се стекнува со 240 ЕКТС кредити.

СТУДИСКА ПРОГРАМА - (2013 - 2017)

СТУДИСКА ПРОГРАМА - (2018 - 2022)

Решение за акредитација на студиската програма
Водич за зимски семестар:

Водич за летен семестар: