Првиот циклус на студии на студиската програма Криминалист траат четири години ( осум семестри ) и со неговото завршување студентите стекнуваат 240 ЕКТС кредити. Во рамките на студиската програма Криминалист постојат 5 насоки кои се избираат во завршната година на студии и тоа: криминалистичко-криминолошка насока, полициско-оперативна насока, безбедносна насока, безбедност во приватниот сектор и насока меѓународна безбедност.

  Студентот кој завршил академски студии од прв циклус на универзитетски студии на студиската програма Криминалист се стекнува со диплома – дипломиран кримминалист. Составен дел од дипломата е додаток на диплома. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, научниот назив по завршување на првиот циклус на академски универзитетски студии на студиската програма Криминалист е baccalaureus 
Водич за зимски семестар:

Водич за летен семестар: