Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна, односно уметничка област. Докторскиот труд по правило треба да биде во рамките на 200–300 страници.
Докторскиот труд е самостоен труд во кој доаѓа до израз осопособеноста на кандидатот да се занимава со научно-истражувачка работа и со која до израз доаѓа неговата способност да ја примени методологијата на научното истражување.

Во продолжение се дадени документи поврзани со докторските трудови:
Упатство за изработка на д-р теза

ОДЛУКА за утврдување на соодветни или сродни студиски програми студиски програми од втор циклус за упис на трет циклус на студии и формирање Комисија за обавување интервјуа

ОДЛУКА ЗА ПРИКАЧУВАЊЕ НА Д-Р ТЕЗИТЕ НА ВЕБ СТРАНА


Потребни документи за изработка на д-р теза

Препораки за обликување на д-р дисертации

Решение за акредитација на Елаборатот за организирање на трет циклус студии, докторски студии по Безбедност на Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола


ЕЛАБОРАТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ


Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на докторски студии по Безбедност на Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола


ОДЛУКА за утврдување на услови за упис на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност-Скопје


СПИСОК НА МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ


ОБРАЗЕЦ ЗА МЕНТОРСТВО НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ