Надворешен кадар
Редовен проф. д-р Трпе Стојановски
Редовен проф. д-р Росе Смилевски
Редовен професор д-р Владимир Ортаковски