Вонредни професори
Вонреден професор д-р Фросина Ташевска - Ременски
Вонреден професор д-р Саше Ѓерасимоски
Вонреден професор д-р Снежана Мојсоска
Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева
Вонреден професор д-р Марија Миленковска
Вонреден професор д-р Катерина Крстевска Савовска
Вонреден професор д-р Никола Дујовски
Вонреден професор д-р Татјана Гергинова
Вонреден професор д-р Весна Стефановска
Вонреден професор д-р Весна Трајковска
Вонреден професор д-р Јонче Ивановски
Вонреден професор д-р Љупчо Тодоровски
Вонреден професор д-р Богданчо Гогов
Вонреден професор д-р Раде Рајковчевски
Вонреден професор д-р Александар Иванов