Контакт

Факултет за безбедност


Факултетот за безбедност се наоѓа 15 км југоисточно центарот од Скопје, во близина на населбата Колонија Идризово во рамките на општина Гази Баба.

П.Фах 103 1000 Скопје
Ардеса: „1“ Колонија - Идризово бр.2А

Тел: +389 2 2546-211
Фах. +389 2 2545-070
E-mail. fbs@fb.uklo.edu.mk

Google мапа