Совет на втор циклус студии

Раководител на Наставнички совет:
Редовен професор д-р Снежана Никодиновска-Стефановска
E-mail: snikodinovska@gmail.com

Научен секретар:
Доцент д-р Александар Иванов
E-mail: akademec@gmail.com