Локација

Факултетот за безбедност се наоѓа во населба Идризово, 15 км југоисточно од Скопје, на патниот правец Скопје - Велес. Распространета е на површина од 130 000 м2.

Соработка

Тековната соработка се одвиваше на релација со институции со коишто веќе имаме официализирани меѓусебни договори, а во насока на реализирање на активости од областа на функционирањето на нашиот Факултет. За таа цел во изминатата година потпишани се 6 нови договори за меѓусебна соработка.

Студенти

Статусот на студент се стекнува со запишување на додипломски, последипломски и докторски студии на Факултетот на претходно објавен конкурс од страна на Универзитетот. Статусот на студент се докажува со индекс или студентска легитимација

Научно-истражувачка дејност
Во состав на Универзитетот "Св. Климент Охридски " како и во состав на други факултети, Факултетот за безбедност - Скопје има земено учество на повеќе научно - истражувачки дејности.

Добредојдовте на нашата Веб страна

Факултет за безбедност - Скопје

Овaa Веб страна претставува наша алатка за да поголема транспарентност со која воедно им излегуваме во пресрет на потребите на нашите завршени, сегашни и идни студенти. Овде можете да ги најдете сите информации во врска со начинот на студирање, студиската програма, проекти и научно истражувачки дејности.
Факултетот за безбедност – Скопје е јавна високообразовна установа во состав на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ од Битола која врши високообразовна дејност од прв, втор и трет циклус на студии, научно-истражувачка и апликативна високо-стручна дејност во подрачјето на науките од безбедноста, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Факултетот.

23.04.2014

Од 31.03 - 01.04 2014 г. во Црна Гора се одржа годишната регионална средба на ENVSEC за Југоисточна Европа на која од Факултетот за безбедност - Скопје активно учество зеде доц.д-р Александар Иванов.

22.04.2014

ОТВОРЕН ДЕН
Сите заинтересирани матуранти - идни студенти кои сакаат подетално да се информираат за можностите за студирање на Факултетот за безбедност, ги покануваме да присуствуваат на отворениот ден на факултетот кој ќе се одржи на 26.04.2014 година (сабота) во 11.00 часот, во амфитеатарот на Факултетот.

22.04.2014

ПРАКТИЧНО СТУДЕНТСКО РАБОТЕЊЕ ВО НАТО РЕГИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ

17.04.2014

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ги отвори вратите и ги прими студентите од четврта година од Факултетот за безбедност-Скопје кој го следат предметот Односи со јавност.

04.04.2014

СТУДЕНТСКА ПОСЕТА НА ЕЛИТНА ЕДИНИЦА НА АРМ
На 04.04.2014 година студентите од Факултетот за безбедност беа во посета на полкот за специјални операции.

02.04.2014

Во периодот од 27.03.2014 – 30.03.2014 година во Белград се одржа Меѓународна конференција за одбрана и безбедност, во организација на Истражувачки центар за одбрана и безбедност – Белград.

31.03.2014

Распоред за полагање на испити во АПРИЛСКИ ИСПИТЕН РОК

17.03.2014

РАСПОРЕД за полагање на ПРВ И ВТОР КОЛОКВИУМ во академската 2013/14

РАСПОРЕД НА НАСТАВАТА НА II ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО НАСОКИ И ПРЕДMEТИ

27.02.2014

Р А С П О Р Е Д За настава со вонредни студенти во академска 2013/14

18.01.2014

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2013/14 ГОДИНА

Линкови

Следете не

Кратко видео

Контакт